Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bewaar een exemplaar van deze algemene voorwaarden, zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen. Deze algemene voorwaarden kunnen met enige regelmaat naar ons eigen inzicht worden herzien. U vindt de meest actuele versie op de Shell Academy-website. Door de Shell Academy te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden.

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.en NCOI Techniek & Veiligheid B.V. Marathon 7, 1200 AK Hilversum, verwerken uw persoonsgegevens voor het aanmaken, beheren en bewaken van uw gebruikersaccount voor de online Shell Academy. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor doeleinden die verband houden met onderhoud van het account en het volgen van trainingen, inclusief verplichte trainingen. Informatie over gevolgde trainingen kan worden gedeeld met de retailer of dealer waar u voor werkt en met Shell (op anonieme basis). Mocht u meer informatie wensen over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op met uw retailer of dealer.

In het document RBA-PROC-01 Training in ‘Verplichte trainingen RBA-PROC’ ziet u welke trainingen verplicht zijn voor medewerkers van retailers op Shell-stations.

Deelname aan de Shell Academy is voor retailers en haar personeel verplicht. Voor Dealers en haar personeel is deelname geheel vrijblijvend.

Door alle medewerkers de trainingen te laten volgen, voldoet de retailer aan zijn verplichtingen krachtens de RBA. Shell of haar contractor houdt bij of alle verplichte trainingen zijn gevolgd.

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

1.1

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

1.2

De Shell Academy is een op lidmaatschap gebaseerde service. Om van deze service gebruik te maken, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

1.3

U dient uw wachtwoord en accountgegevens geheim te houden en bent hier zelf volledig voor verantwoordelijk. Als u vermoedt dat uw wachtwoord bij een andere persoon bekend is geworden, dient u zo spoedig mogelijk contact met NCOI Techniek & Veiligheid B.V. op te nemen. NCOI zal uw wachtwoord vervolgens (onder voorbehoud van veiligheidscontroles) wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot uw account en/of onbevoegde accountactiviteit als gevolg van het verlies van uw wachtwoord, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

1.4

Wij kunnen niet garanderen dat deze website compatibel is met alle hardware en software die bezoekers van de site zouden kunnen gebruiken.

1.5

Wij kunnen niet garanderen dat de website altijd beschikbaar is of ononderbroken kan worden gebruikt, en wij wijzen u op de voorwaarden in artikel 5 en de beperkingen van onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

1.6

U mag deze website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te plaatsen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor deze website. U mag geen ongeoorloofde toegang proberen te verkrijgen tot deze website, de server waarop deze website is opgeslagen of welke server, computer of database dan ook die met deze website is verbonden. U mag deze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval (DoS) of een distributed-denial-of-service-aanval (DDos). Elke inbreuk op deze bepaling kan worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en waar nodig zullen wij met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken, zodat er indien nodig actie kan worden ondernomen.

1.7

Hoewel wij het materiaal in alle productiestadia controleren en testen, dient u uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de processen die u gebruikt om toegang tot deze website te krijgen u niet blootstellen aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem zouden kunnen beschadigen. Wij raden u aan al het materiaal dat u van het internet downloadt regelmatig met een antivirusprogramma te checken. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor verlies of verstoring van, of schade aan, uw gegevens of uw computersysteem die zich kan voordoen tijdens het gebruik van deze website of door materiaal dat hiervan is verkregen.

2. Intellectuele eigendom

2.1

Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of aan ons in licentie is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de look, de inhoud, het uiterlijk en de graphics. Het wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht.

2.2

U mag het materiaal op deze website bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan voor persoonlijk gebruik en onderzoek, op voorwaarde dat u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Het is verboden om het materiaal op deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verspreiden, opnieuw te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden.

2.3

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot aanspraak op schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit inhouden.

3. Nauwkeurigheid van de informatie

3.1

De informatie op deze website wordt te goeder trouw verstrekt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden en verklaren en garanderen niet dat de verstrekte informatie nauwkeurig is. Men mag niet blind vertrouwen op de informatie op deze website en deze informatie vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling. Wij vestigen uw aandacht op de bepalingen in artikel 5, waarin de grenzen van onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

3.2

Wij kunnen niet garanderen dat de functies in het materiaal op deze website ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden verholpen, of dat deze website of de server die de website beschikbaar stelt vrij is van virussen en de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het materiaal weergeeft.

4. Koppelingen naar en materiaal van derden

4.1

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die niet onder onze strikte controle staan of voor de inhoud van advertenties van derden op de website. Koppelingen zijn nooit bedoeld, en mogen ook niet worden opgevat, als onze goedkeuring (van welke aard dan ook) van die andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de procedures van websites die aan onze website zijn gekoppeld. U mag geen koppeling vanaf een andere website of ander document naar deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheid

Let op, belangrijk:

5.1

Voor zover volgens toepasselijke wetgeving is toegestaan sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de door de wet geïmpliceerde voorwaarden voor bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het toepassen van redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid).

5.2

Onze aansprakelijkheid is beperkt en uitgesloten voor zover volgens toepasselijke wetgeving is toegestaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig(e) direct(e) of indirect(e) verlies of schade voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of verband houdend met onze website, of deze nu voortvloeit uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins. Zonder de algemene geldigheid van de voorgaande uitsluiting te beperken, zijn wij nooit aansprakelijk voor het verlies van winst, contracten, handel, goodwill, gegevens, inkomsten, opbrengsten of verwachte besparingen in het kader van de algemene voorwaarden of in verband met onze website, hetzij direct of indirect, en hetzij voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins.

5.3

Niets in deze voorwaarden sluit echter onze aansprakelijkheid uit, of beperkt onze aansprakelijkheid, met betrekking tot fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid die niet uit hoofde van toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

6. Beëindiging

6.1

Wij stellen de dienst Shell Academy naar ons eigen inzicht aan u ter beschikking en kunnen uw toegang tot de dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

7. Privacybeleid

7.1

Als uw arbeidsomstandigheden wijzigen en u geen gebruik meer hoeft te maken van de diensten van de Shell Academy, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij uw gegevens kunnen wissen, uw gegevens zullen maximaal 52 weken bewaard worden.

7.2

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om uw gebruik van de dienst Shell Academy te volgen om te waarborgen dat deze algemene voorwaarden worden nageleefd. Wij behouden ons ook het recht voor om informatie te controleren, beoordelen, bewaren en/of openbaar te maken indien dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid.

7.3

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Dit houdt onder meer in dat u het recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens, om te verzoeken dat deze worden gewist of dat de verwerking ervan wordt beperkt, of dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd. U kunt eventueel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of, in sommige omstandigheden, een kopie van de persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat aanvragen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid en de praktijken van deze website, dan kunt u contact met ons opnemen via academy@techniek.ncoi.nl of klik hier

7.4

U dient zich ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om de veiligheid van gegevens die via het internet bekend worden gemaakt, te garanderen. Wij hebben echter alle redelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

8. Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

9. Overige informatie waarvan u zich bewust dient te zijn

Elke overeenkomst tussen ons is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving Alle transacties, correspondentie en contacten tussen ons dienen in de Nederlandse taal te geschieden of gevoerd te worden.